WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Dane Przedsiębiorcy: MOTOCARS ROBERT PLUTA, z siedzibą: ŁOJKI UL.PIASTÓW 37, 42-290-BLACHOWNIA wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 150163792, nr NIP 5731066051, e-mail: motocars.sklep@gmail.com, telefon: +48 887626107 

- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *

- Data odbioru

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

* niepotrzebne skreślić